Kişisel Verilerin Korunması (Aydınlatma Metni)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Formu:

MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer vermiştir.

Netes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları; müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan, KVKK’nın md.3’deki tanım gereği sadece gerçek kişi olan 3. kişilerin dikkatine sunar. (MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.)

6698 sayılı Kanun uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından elde edilmiş/edilecek ya da paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hk. Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hk. Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nden talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

– Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

– İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

– Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

– Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

– Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

– Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

– Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

– Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

– Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

– Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

– Verilen sipariş içeriğine göre periyodik bakım zamanlarını hatırlatmak ve periyodik bakımlarla ilgili faydalanılabilecek kampanyaların bilgisini SMS/E-posta/E-mail yoluyla bildirmek,

– Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

İşbu Web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenmektedir.

 

İşbu Web sitesi günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İşbu Web sitesi, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

İşbu Web sitesi, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

İşlenen kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar
Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Netes tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. Kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile paylaşılan kişisel veriler, MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ gözetimi ve kontrolü altındadır.

MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

İnternet sitemiz MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantıların www.milsuaritma.com adlı internet sitesinde yer alması, bizim bu siteler ile herhangi bir bağımız bulunduğu anlamına gelmez. MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET,  işbu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bu diğer internet siteleri kullanıcıların bilgisayarına kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri farklı amaçlar için kullanabilirler. MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin tavsiyesi diğer internet sitelerini kullanmadan önce kullanıcıların sözleşmelerini okumalarıdır. Söz konusu siteler de sizin kişisel bilgilerinizi toplayıp, işleyebilir. Bu gibi durumlarda; MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin, kendi dışındaki web sitelerinin sizin kişisel verilerinizi edinip, işlemesinden dolayı herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır. Bu amaçla, sizin; ilgili web sitelerinin gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili sayfalarını okumanız gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Genel Merkezi, Şubeleri, internet şubesi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı md. 28’de öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, anılan Kanun’un md. 11 kapsamında sahip olunan haklar:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne başvurarak kişisel verilerinizle ilgili bu bilgileri almaya hak ve yetkimiz olduğunuz hatırlatırız. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, MİL SU ARITMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.